Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0011}: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции
Дата на публикуване02.06.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0011
№ от деловоднаОП-18-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции

Обособ. поз.1 Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Западен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД ;
Обособ. поз.2 „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД
Обособ. поз.3 „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Югоизточен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД“
Обособ. поз.4 „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД
Обособ. поз.5 „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД
Обособ. поз.6 „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти към Централно управление на „БП” ЕАД, собственост на „Български пощи“ ЕАД.

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявата:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Образци документи - приложения
  4. Технически изисквания на Възложителя
  5. Методика за оценка

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. Когато се подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП, за всяка обособена позиция се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39 ал.3 т.1 ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции

Обособена позиция ……………………………………………………..

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 10.07.2017 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката /за всяка обособена позиция/, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Цялата документация по публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер 00276-2017-0011

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №223/29.09.17г29.07.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 989088
Информация за изпълнение на договор №229/04.10.17 г09.12.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 948272
Информация за изпълнение на договор №228/04.10.17 г09.12.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 948271
Информация за изпълнение на договор №224/29.09.17 г03.12.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 947355
Информация за изпълнение на договор №225/29.09.17 г22.11.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 945743
Информация за изпълнение на договор №230/04.10.17 г15.11.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 944486
Сключен Договор 230/04.10.2017 г. за изпълнение12.10.2017 
Сключен Договор 229/04.10.2017 г. за изпълнение12.10.2017 
Сключен Договор 228/04.10.2017 г. за изпълнение12.10.2017 
Сключен Договор 225/29.09.2017 г. за изпълнение12.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 809629
Сключен Договор 224/29.09.2017 г. за изпълнение12.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 809629
Сключен Договор 223/29.09.2017 г. за изпълнение12.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 809629
Решение за класиране и определяне на изпълнител03.08.2017 
Доклад от работата на Комисията03.08.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията03.08.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията03.08.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти14.07.2017 
Приложения към обявлението02.06.2017