Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание,с предмет {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"
Дата на публикуване13.06.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0013
№ от деловоднаОП-22-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции:

 

Обособ. поз.1:

Самозалепващи се етикети;
Обособ. поз.2: Офис хартия;
Обособ. поз.3: Други хартиени артикули;
Обособ. поз.4: "Специални хартиени артикули.

 

 

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявлението:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Образци документи - приложения
  4. Технически изисквания на Възложителя

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. Когато се подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП, за всяка обособена позиция се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39 ал.3 т.1 ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции

 

Обособена позиция № ……… - ……………………………………………..

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 05.07.2017г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отварянето на офертите: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от14:00 ч. вЦентрално управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката /за всяка обособена позиция/, при подписване на договора:Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Цялата документация по публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер 00276-2017-0013

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор 206/13.09.17 г, Обособ. поз. 303.12.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 947358
Обявление за приключване на договор 205/13.09.17 г, Обособ. поз. 203.12.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 947357
Обявление за приключване на договор 202/08.09.17 г за обществена поръчка, Обособ. поз. 112.09.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 932950
Сключен Договор 206/13.09.2017 за изпълнение02.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 807801/02.10.2017
Сключен Договор 205/13.09.2017 за изпълнение02.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 807801/02.10.2017
Сключен Договор 202/08.09.2017 г. за изпълнение, обособ. поз. 113.09.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 804997
Решение за класиране и определяне на изпълнител02.08.2017 
Доклад от работата на Комисията02.08.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията02.08.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията02.08.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти26.07.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията11.07.2017 
Разяснение 330.06.2017 
Разяснение 226.06.2017 
Разяснение 121.06.2017 
Приложения към обявлението13.06.2017