Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0014}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“
Дата на публикуване16.06.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0014
№ от деловоднаОП-23-2017
Възлагане чрезПряко договаряне

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 18, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 182, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:

„Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“:

Обособ. поз. 1 ОПС Бургас, ОПС Стара Загора, РСЦ Стара Загора, ОПС Сливен и ОПС Ямбол;
Обособ. поз. 3 ОПС Пловдив, ОПС Смолян, ОПС Пазарджик, ОПС Хасково и ОПС Кърджали;

 

Приложения към решението за откриване на процедурата:

  1. Документация и проект на договор.
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 7.1 и 7.2.
  3. Техническа спецификация на Възложителя.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:„Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“, като се посочва и обособената позиция, за която участникът подава оферта.

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, като офертата се подава в 10 /десет/ - дневен срок от датата на получаване на поканата от участника, в съответствие с чл.64, ал.3 от ППЗОП.

Договарянето ще се проведе с представляващите участника или с надлежно упълномощени от тях лица от 11.00 ч. на деня, следващ крайния срок за подаване на офертата, съгласно условията на поканата.

 

Решението за откриване на процедурата пряко договарянее публикувано в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2017-0014.

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка- Договор 17817.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 867928
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- Договор 17917.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 867926
Сключен Договор № 179/10.08.2017 за изпълнение22.08.2017 
Сключен Договор № 178/10.08.2017 за изпълнение22.08.2017 
Решение за класиране и определяне на изпълнител10.07.2017 
Доклад от работата на Комисията10.07.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията10.07.2017 
Приложения към обявлението16.06.2017