Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0015}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации за ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово“
Дата на публикуване07.07.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0015
№ от деловоднаОП-26-2017
Възлагане чрезПряко договаряне

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 18, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 182, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:

„Ремонт на климатици и климатични инсталации за ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово“

 

Приложения към решението за откриване на процедурата:

  • Документация и проект на договор.
  • Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 7 и 7.1.
  • Техническа спецификация на Възложителя.

Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:„Ремонт на климатици и климатични инсталации за ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово“

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, като офертата се подава в 12 /дванадесет/ - дневен срок от датата на публикуване на поканата в профила на купувача.

Договарянето ще се проведе с представляващите участника или с надлежно упълномощени от тях лица от 11.00 ч. на деня, следващ крайния срок за подаване на офертата, съгласно условията на поканата.

 

Решението за откриване на процедурата пряко договарянее публикувано в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2017-0015.

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка- Договор 18721.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 868825
Сключен Договор 187/18.08.2017 г. за изпълнение30.08.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 803103
Решение за класиране и определяне на изпълнител04.08.2017 
Доклад от работата на Комисията04.08.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията04.08.2017 
Приложения към обявлението07.07.2017