Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9066124}, с предмет: „Доставка на горива за горене за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции"
Дата на публикуване11.07.2017
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП9066124
№ от деловоднаОП-27-2017
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на горива за отопление за обекти на „Български пощи” ЕАД”,     с три обособени позиции

Обособ. поз. 1 „Доставка на горива за отопление - дърва, за обекти на регионално управление „Западен регион” – София и на централно управление на „Български пощи” ЕАД;
Обособ. поз. 2 „Доставка на горива за отопление - дърва, за обекти на регионално управление „Северен централен регион” – Плевен;
Обособ. поз. 3 „Доставка на горива за отопление - дърва, за обекти на регионално управление „Южен централен регион” – Пловдив и на регионално управление „Югоизточен регион” – Бургас“

 

Приложения към обявата:

  • Обява
  • Проект на договор
  • Технически изисквания на Възложителя
  • Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на горива за отопление за обекти на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции

Обособена позиция № ………………………….

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 24.07.2017г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от14:00 ч. вЦентрално управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Обявата за събиране на оферти е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9066124

Документация

ДокументиСключен Договор 248/25.10.2017 г. за изпълнение09.11.2017 
Сключен Договор 246/25.10.2017 г. за изпълнение09.11.2017ПРИКЛЮЧЕН
Сключен Договор 245/25.10.2017 г. за изпълнение09.11.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията24.08.2017 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти25.07.2017 
Приложения към обявлението11.07.2017