Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9066679}, с предмет: „Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“
Дата на публикуване27.07.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9066679
№ от деловоднаОП-17-2017
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения към обявата:

  1. Обява
  2. Технически изисквания на Възложителя
  3. Проект на договор
  4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до десет дни от датата на публикуване на  настоящата обява /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне на офертите: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9066679.

Документация

ДокументиСключен Договор 255/02.11.2017 г. за изпълнение10.11.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията12.09.2017 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти08.08.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 9067045
Разяснение 301.08.2017 
Приложения към обявлението27.07.2017