Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0016}:„Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”
Дата на публикуване02.08.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0016
№ от деловоднаОП-24-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП – „Публично състезание” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка с предмет:

„Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”

Вид на обществената поръчка: публично състезание с предмет „Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”

Приложения :

  1. Документация
  2. Образци на документи;
  3. Технически изисквания;
  4. Проект на договор;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и Участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

„Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 23.08.2017 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от Участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2017-0016

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №33/08.02.18г20.10.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 997633
Сключен Договор 33/08.02.2018 г. за изпълнение22.02.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 831431
Решение за класиране и определяне на изпълнител15.11.2017 
Доклад от работата на Комисията15.11.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията15.11.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията15.11.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти04.10.2017 
Разяснение 221.08.2017 
Разяснение 121.08.2017 
Приложения към обявлението02.08.2017