Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне (801473), с предмет {00276-2017-0017}: „Доставка на полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни пратки, в т.ч. „вакуумни”
Дата на публикуване21.08.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0017
№ от деловоднаОП-31-2017
Възлагане чрезПряко договаряне

СЪОБЩЕНИЕ

Български пощи” ЕАД, на основание чл. 18, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 182, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:

Доставка на полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни пратки, в т.ч. „вакуумни”

Приложения към обявата:

  1. Покана
  2. Проект на договор
  3. Технически изисквания на Възложителя
  4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Доставка на полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни пратки, в т.ч. „вакуумни”

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, като офертата се подава в 7 /седем/ дневен срок от датата на получаване на поканата.

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Решението за откриване на процедурата е публикувано в сайта на АОП под номер 801473.

Обявата за събиране на оферти е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2017-0017

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №251/30.10.17 г08.01.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 952878
Сключен Договор 251/30.10.2017 г. за изпълнение09.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 814196
Решение за класиране и определяне на изпълнител21.09.2017 
Доклад от работата на Комисията21.09.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията21.09.2017 
Приложения към обявлението21.08.2017