Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0019}: „Продължаване право на ползване на софтуерни продукти с всички услуги по съпровождане, поддържане и оперативна реакция, за нуждите на „Български пощи“ ЕАД, на софтуерен продукт „Post Deal” в пощенски станции на територията на ОПС – Сoфия и WEB базиран софтуерен продукт „Post Pay”, за интегрирано решение за инкасиране на суми за услуги на различни фирми по договори за възложителство, инкасиране на Местни данъци и такси във всички ПС в страната (за общини, обслужвани със софтуер на фирма ИМЕОН)“
Дата на публикуване15.09.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0019
№ от деловоднаОП-30-2017
Възлагане чрезПряко договаряне

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2, във вр. с чл. 182, ал.1, във вр. с чл.79 ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез пряко договаряне с обява с предмет:

„Продължаване право на ползване на софтуерни продукти с всички услуги по съпровождане, поддържане и оперативна реакция, за нуждите на „Български пощи“ ЕАД, на  софтуерен продукт „Post Deal” в пощенски станции на територията на  ОПС – Сoфия и WEB базиран софтуерен продукт „Post Pay”, за интегрирано решение за инкасиране на суми за услуги на различни фирми по договори за възложителство, инкасиране на Местни данъци и такси във всички ПС в страната (за общини, обслужвани със софтуер на фирма ИМЕОН)“

Вид на обществената поръчка: пряко договаряне

Приложения към обявата:

  1. Покана
  2. Технически изисквания на Възложителя
  3. Образци декларации
  4. Проект на договор

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Продължаване право на ползване на софтуерни продукти с всички услуги по съпровождане, поддържане и оперативна реакция, за нуждите на „Български пощи“ ЕАД, на  софтуерен продукт „Post Deal” в пощенски станции на територията на  ОПС – Сoфия и WEB базиран софтуерен продукт „Post Pay”, за интегрирано решение за инкасиране на суми за услуги на различни фирми по договори за възложителство, инкасиране на Местни данъци и такси във всички ПС в страната (за общини, обслужвани със софтуер на фирма ИМЕОН)“

        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден в срок 7 /седем/ дни от датата на публикуване на настоящата покана в профила на купувача  /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на провеждане на преговорите: денят следващ крайният срок за получаване на офертите, в 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

Обявата за пряко договаряне е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2017-0019.

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка-Договор 22718.12.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 884281
Сключен Договор 227/29.09.2017 г. за изпълнение18.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 810557
Решение за класиране и определяне на изпълнител26.09.2017 
Доклад от работата на Комисията26.09.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията26.09.2017 
Съобщение за промяна часа на отваряне на оферти20.09.2017 
Приложения към обявлението15.09.2017