Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9068645}: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)“
Дата на публикуване26.09.2017
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП9068645
№ от деловоднаОП-34-2017
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2, чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)“

Приложения към обявата:

  1. Обява и проект на договор.
  2. Образци декларации
  3. Техническа спецификация на Възложителя.

Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)“

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 05.10.2017г. /включително/.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9068645.

Документация

ДокументиСключен Договор 256/02.11.2017 г. за изпълнение13.11.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията09.10.2017 
Приложения към обявлението26.09.2017