Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет {00276-2017-0020}: „Доставка на специални хартиени артикули”
Дата на публикуване02.10.2017
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0020
№ от деловоднаОП-32-2017
Възлагане чрезПряко договаряне

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл.18, ал.1, т.13  и във вр. с чл.182, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:

„Доставка на специални хартиени артикули

 

Вид на обществената поръчка: пряко договаряне

Приложения към обявата:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Образци документи - приложения
  4. Технически изисквания на Възложителя

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. В опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39 ал.3 т.1 ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на специални хартиени артикули

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, до 10 /десет/ дни от датата на публикуване на поканата в Профила на купувача /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отварянето на офертите:  първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Цялата документация по обществената поръчка чрез пряко договаряне, е публикувана в Портала за обществени поръчки  на АОП под следния уникален номер 00276–2017–0020.

Документация

ДокументиРешение за прекратяване17.11.2017 
Доклад от работата на Комисията17.11.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията17.11.2017 
Разяснение 104.10.2017 
Приложения към обявлението02.10.2017