Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана с предмет {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
Дата на публикуване20.10.2017
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0022
№ от деловоднаОП-37-2017
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 138, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, б.“в“от ЗОП, във връзка с чл.65, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»

 

Приложения към решението за откриване на процедурата:

  1. Списък на обособените позиции, формирани от обектите, водоснабдявани от ВиК операторите;
  2. Списък на ВиК операторите за съответните обособени позиции;
  3. Проект на договор;

 

На основание чл.65, ал.2 от ППЗОП договорите по отделните обособени позиции ще бъдат сключени след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора, определеният за изпълнител представя освен документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00276-2017-0022.

Документация

ДокументиСключен договор 15-17-337/09.11.2018 за изпълнение16.11.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 878365
Сключен Договор 5-17-276/17.07.2018 г. за изпълнение24.07.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 858387
Сключен Договор 243/11.06.2018 г. за изпълнение02.07.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 854588
Сключен Договор СД-06-10/14.06.2018 г. за изпълнение19.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 851834
Сключен Договор 797/11.06.2018 г. за изпълнение14.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 851215
Сключен Договор СД-06-9/01.06.2018 г. за изпълнение07.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 850186
Сключен Договор 5-17-193/14.05.2018 г. за изпълнение18.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 847315
Сключен Договор 452/18.04.2018 г. за изпълнение30.04.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 844479
Сключен Договор 69/23.03.2018 г. за изпълнение19.04.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 842588
Сключен Договор 487/20.03.2018 г. за изпълнение10.04.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 840664
Сключен Договор 432/30.03.2018 г. за изпълнение10.04.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 840664
Сключен Договор 5-17-142/28.03.2018 г. за изпълнение10.04.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 840664
Сключен Договор СД-06-8/22.02.2018 г. за изпълнение26.03.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 836209
Сключен Договор 310/23.02.2018 г. за изпълнение26.03.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 836209
Сключен Договор 266/20.02.2018 г. за изпълнение23.02.2018 
Сключен Договор СД-06-03/16.02.2018 г. за изпълнение23.02.2018 
Сключен Договор СД-06-02/08.02.2018 г. за изпълнение23.02.2018 
Сключен Договор 307/15.02.2018 г. за изпълнение23.02.2018 
Сключен Договор 224/07.02.2018 г. за изпълнение23.02.2018 
Сключен Договор 223/07.02.2018 г. за изпълнение23.02.2018 
Сключен Договор 5-17-85/07.02.2018 за изпълнение23.02.2018 
Сключен Договор 1/30.01.2018 г. за изпълнение23.02.2018 
Сключен Договор 29/10.01.2018 г. за изпълнение29.01.2018 
Сключен Договор 1/02.01.2018 г. за изпълнение24.01.2018 
Сключен Договор 338/22.12.2017 г. за изпълнение24.01.2018 
Сключен Договор 337/22.12.2017 г. за изпълнение24.01.2018 
Сключен Договор 298/22.12.2017 г. за изпълнение22.01.2018 
Становище на АОП за осъществен предварителен контрол28.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП
Приложения към обявлението20.10.2017