Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
Дата на публикуване07.11.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0023
№ от деловоднаОП-40-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции:

І Обособ. поз. „Хартиени пликове“;
ІІ Обособ. поз. „Специализирани канцеларски материали“;
ІІІ Обособ. поз. „Общ вид канцеларски материали“;
ІV Обособ. поз. „Компютърни консумативи и периферия“;
V Обособ. поз. „Консумативи за пощенски клейма и печати“

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявата:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Образци документи - приложения
  4. Технически изисквания на Възложителя
  5. Приложение към техническите изисквания – списък на артикулите
  6. Решение за откриване на процедурата – АОП № 813600, 00276-2017-0023
  7. Обявление за поръчка – комунални услуги – АОП № 813602, 00276-2017-0023

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. В опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции:

По обособена позиция № ........... - .............................................................

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 29.11.2017г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отварянето на офертите: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката /за всяка обособена позиция/, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Цялата документация по публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер 00276-2017-0023

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор 155/08.08.18 г. (Обособ. поз.4)02.03.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1008629
Информация за изпълнен договор 156/08.08.18 г. (Обособ. поз.5)10.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 990458
Информация за изпълнен договор 87/09.05.18 г. (Обособ. поз.1)14.07.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 987510
Информация за изпълнен договор 86/09.05.18 г. (Обособ. поз. 2)14.07.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 987511
Информация за изпълнен договор 154/08.08.18 г (Обособ. поз. 3)03.06.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП по номер 980339
Сключен договор 156/08.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 5)09.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 861949
Сключен договор 155/08.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 4)09.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 861949
Сключен договор 154/08.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 3)09.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 861949
Сключен Договор 87/09.05.2018 г. за изпълнение (Обособ. поз. 1)10.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 846254
Сключен Договор 86/09.05.2018 г. за изпълнение (Обособ. поз. 2)10.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 846254
Решение за изменение на влязло в сила решение20.03.2018 
Съобщение по чл.43, ал.4 (ЗОП)26.02.2018Офис Експрес Сървис ООД
Съобщения по чл.43, ал.4 (ЗОП)26.02.2018ТиС Трейдинг България ООД
Решение за класиране и определяне на изпълнител22.02.2018 
Доклад от работата на Комисията22.02.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията22.02.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията22.02.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти26.01.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията07.12.2017 
Разяснение 222.11.2017 
Разяснение 122.11.2017 
Приложения към обявлението07.11.2017