Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет {00276-2017-0024}: „Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”.
Дата на публикуване08.11.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0024
№ от деловоднаОП-33-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП – „Публично състезание от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка с предмет:

„Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”.”

Вид на обществената поръчка: Публично състезание „Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”.

 

Приложения:

  1. Документация
  2. Образци на документи
  3. Технически спецификации
  4. Проект на договор

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и Участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 30.11.2017 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от Участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2017-0024

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №54/28.02.18 г16.07.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 922342
Сключен Договор 54/28.02.2018 г. за изпълнение14.03.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 835108
Решение за класиране и определяне на изпълнител10.01.2018 
Доклад от работата на Комисията10.01.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията10.01.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията10.01.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти07.12.2017 
Приложения към обявлението08.11.2017