Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9070884}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
Дата на публикуване29.11.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9070884
№ от деловоднаОП-44-2017
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“, както следва:

Обособ. поз.1 РУ БП „Западен регион“;
Обособ. поз.2 РУ БП „Северен централен регион”, в т.ч. РСЦ Г. Оряховица;
Обособ. поз.3 РУ БП „Североизточен регион”, в т. ч. почивна база "Св. Св. Константин и Елена";
Обособ. поз.4 РУ БП „Южен централен регион”;
Обособ. поз.5 РУ БП „Югоизточен регион”, в т.ч. РСЦ Ст. Загора и почивни бази - Ахтопол, Приморско и Черноморец;
Обособ. поз.6 ЦУ, вкл. БРСЦ, СП БФН, СП „ИМС/БУЛПОСТ” и почивна база Елешница

 

Приложения към обявата:

  1. Обява и проект на договор;
  2. Образци декларации;
  3. Техническа спецификация на възложителя и приложения № 1.1.- № 1.6.

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“, обособена позиция №…….

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 11.12.2017г. /включително/.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9070884.

Документация

ДокументиСключен Договор 51/26.02.2018 г. за изпълнение27.02.2018 
Сключен Договор 50/23.02.2018 г. за изпълнение27.02.2018 
Сключен Договор 49/23.02.2018 г. за изпълнение27.02.2018 
Сключен Договор 48/23.02.2018 г. за изпълнение27.02.2018 
Сключен Договор 44/22.02.2018 г. за изпълнение27.02.2018 
Сключен Договор 43/22.02.2018 г. за изпълнение27.02.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията10.01.2018 
Приложения към обявлението29.11.2017