Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване29.11.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0027
№ от деловоднаОП-38-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

 

„Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявлението:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Решение за откриване на процедурата
  4. Обявление за поръчка
  5. Образци документи - приложения
  6. Технически изисквания на Възложителя

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. В опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Към плика с офертата, следва да е представен и плик с мостри, към който да е приложен и приемо – предавателен протокол за представени мостри.

  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 21.12.2017г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отварянето на офертите: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката /за всяка обособена позиция/, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Цялата документация по публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер 00276-2017-0027

Документация

ДокументиИнформация за приключил договор №82/26.04.18 г. 09.10.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 996578
Сключен Договор 82/26.04.2018 г. за изпълнение10.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 846246
Съобщение по чл.43, ал.4 (ЗОП)26.02.2018Марвипак ООД
Съобщение по чл.43, ал.4 (ЗОП)26.02.2018ТиС Трейдинг България ООД
Решение за класиране и определяне на изпълнител22.02.2018 
Доклад от работата на Комисията22.02.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията22.02.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията22.02.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти26.01.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията11.01.2018 
Приложения към обявлението29.11.2017