Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
Дата на публикуване30.11.2017
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0028
№ от деловоднаОП-45-2017
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл. 20, ал.1, т. 3, б.“б“ от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“ със следните обособени позиции:

Обособ.поз.1 „Левови операции и гаранции“;
Обособ.поз.2 „Валутни операции и гаранции в чуждестранна валута“;
Обособ.поз.3 „Влагане на временно свободни парични средства в левове и в чуждестранна валута“;
Обособ.поз.4 „Обслужване на специални банкови сметки по Наредба № 11 на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея / 21.12.2005г. (ваучери)“.

 

 

Приложения към обявлението:

  1. Документация и проекти на договори за обособена позиция №1-№4;
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 8.4.

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

 

Наименование на обществената поръчка: „Избор на обслужващи банки на

„Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“, обособена позиция №….

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 05.01.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 08.01.2018г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Решението за откриване на процедурата (817281) и обявлението (817285) са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2017-0028

Документация

ДокументиСключен Договор 90/14.05.2018 г. за изпълнение, обособ. поз. 431.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 849154
Сключен Договор 78/20.04.2018 за изпълнение02.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 849494
Решение за класиране и определяне на изпълнител13.02.2018 
Доклад от работата на Комисията13.02.2018 
Протокол 4 от работата на Комисията13.02.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията13.02.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията13.02.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти07.02.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията11.01.2018 
Разяснение 315.12.2017 
Разяснение 215.12.2017 
Разяснение 115.12.2017 
Приложения към обявлението30.11.2017