Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне, с предмет {00276-2017-0030}: „Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици
Дата на публикуване14.12.2017
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0030
№ от деловоднаОП-49-2017
Възлагане чрезПряко договаряне

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с на основание чл.182, ал.1 от ЗОП във вр. с чл.79, ал. 1, т.3, б.„в“ от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:

 

Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици

 

Вид на обществената поръчка: пряко договаряне

Приложения към обявлението:

  1. Решение за откриване на процедурата.
  2. Списък на обектите по обособени позиции.
  3. Списък на поканените доставчици.
  4. Технически изисквания на Възложителя.
  5. Покана – проект.

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 22.12.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката /за всяка обособена позиция/, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП.

Решението за откриване на процедурата е публикувано на сайта на АОП под номер 819987

Цялата документация е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер: 00276-2017-0030

Документация

ДокументиРешение за прекратяване22.02.2018 
Становище на АОП за осъществен контрол17.01.2018 
Приложения към обявлението14.12.2017