Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет (00276-2017-0031): „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване22.12.2017
СтатусВъзложена
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл. 20, ал.1, т. 3, б.“б“ от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

Приложения:

  1. Документация и проект на договор;
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 8;
  3. Приложение № 1 – „Точки на свързаност“

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

 

Наименование на обществената поръчка:Предоставяне на комуникационна свързаност за за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 24.01.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 25.01.2018г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2017-0031.

Документация

ДокументиСключен договор 50/13.02.2019 за изпълнение18.02.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 894791
Решение за класиране и определяне на изпълнител14.12.2018 
Доклад от работата на Комисията14.12.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията14.12.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията14.12.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти22.11.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията11.10.2018 
Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация26.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 868827
Информация за производство по обжалване23.01.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 826068
Съобщение за спиране на процедура22.01.2018 
Приложения към обявлението22.12.2017