Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
Дата на публикуване16.01.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0001
№ от деловоднаОП-35-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

 

„Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”, както следва:

 

Обособ.поз.1 „Доставка на строителни материали за РУ „Западен регион” .
Обособ.поз.2 „Доставка на строителни материали за ЦУ, БФН, БРСЦ”.
Обособ.поз.3 „Доставка на строителни материали за РУ „Южен централен регион”.
Обособ.поз.4 „Доставка на строителни материали за РУ „Югоизточен регион”.
Обособ.поз.5 „Доставка на строителни материали за РУ „Североизточен регион”.
Обособ.поз.6 „Доставка на строителни материали за РУ „Северен централен регион”.
Обособ.поз.7 „Доставка на електро материали за РУ „Западен регион”.
Обособ.поз.8 „Доставка на електро материали за ЦУ, БФН, БРСЦ”.
Обособ.поз.9 „Доставка на електро материали за РУ „Южен централен регион”.
Обособ.поз.10 „Доставка на електро материали за РУ „Югоизточен регион”.
Обособ.поз.11 „Доставка на електро материали за РУ „Североизточен регион”.
Обособ.поз.12 „Доставка на електро материали за РУ „Северен централен регион”.

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявата:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Решение за откриване на процедурата
  4. Обявление за поръчка
  5. Образци документи - приложения
  6. Технически изисквания на Възложителя

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. В опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка от обособените позиции, по които се подава оферта.

Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”

По обособена позиция № ........... - .............................................................

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 12.02.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отварянето на офертите: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката /за всяка обособена позиция/, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Цялата документация по публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер 00276-2018-0001

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор 171/10.08.18 г. (Обособ. поз.9)10.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993720
Информация за изпълнен договор 165/10.08.18 г. (Обособ. поз.3)10.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993719
Информация за изпълнен договор 168/10.08.18 г. (Обособ. поз.6)10.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993716
Информация за изпълнен договор 163/10.08.18 г. (Обособ. поз.1)09.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993613
Информация за изпълнен договор 166/10.08.18 г. (Обособ. поз.4)09.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993611
Информация за изпълнен договор 172/10.08.18 г. (Обособ. поз.10)09.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993584
Информация за изпълнен договор 173/10.08.18 г. (Обособ. поз.11)09.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993583
Информация за изпълнен договор 167/10.08.18 г. (Обособ. поз.5)09.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993582
Информация за изпълнен договор 169/10.08.18 г. (Обособ. поз.7)09.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993581
Информация за изпълнен договор 174/10.08.18 г. (Обособ. поз.12)09.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993579
Информация за изпълнен договор 170/10.08.18г. г. (Обособ. поз.8)02.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993119
Информация за изпълнен договор 164/10.08.18г. г. (Обособ. поз.2)02.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993118
Сключен договор 163/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 1)27.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864536
Сключен договор 164/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 2)27.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864536
Сключен договор 165/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 3)27.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864536
Сключен договор 166/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 4)27.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864536
Сключен договор 167/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 5)27.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864536
Сключен договор 168/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 6)27.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864536
Сключен договор 169/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 7)28.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864643
Сключен договор 170/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 8)28.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864643
Сключен договор 171/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 9)28.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864643
Сключен договор 172/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 10)28.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864643
Сключен договор 173/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 11)28.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864643
Сключен договор 174/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 12)28.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 864643
Решение за класиране и определяне на изпълнител14.05.2018 
Доклад от работата на Комисията14.05.2018 
Протокол 4 от работата на Комисията14.05.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията14.05.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията14.05.2018 
Искане за писмена обосновка12.03.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти01.03.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията20.02.2018 
Разяснение 307.02.2018 
Разяснение 230.01.2018 
Разяснение 124.01.2018 
Приложения към обявлението16.01.2018