Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване07.02.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0002
№ от деловоднаОП-2-2018
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

Приложения:

  1. Документация и проект на договор;
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 8;
  3. Технически спецификации и Приложения № 1 и № 2.

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

 

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 28.02.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 01.03.2018г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2018-0002.

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №113/13.06.18 г11.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 990529
Сключен Договор 113/13.06.2018 г. за изпълнение15.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 851835
Решение за класиране и определяне на изпълнител16.04.2018 
Доклад от работата на Комисията16.04.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията16.04.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията16.04.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти13.03.2018 
Приложения към обявлението07.02.2018