Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“
Дата на публикуване02.03.2018
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0003
№ от деловоднаОП-3-2018
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.9 от ЗОП, във връзка с чл. 138, ал.1 и чл. 79, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки открива процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“:

Обособ. поз. 1 „Левови операции и гаранции“;
Обособ. поз. 2 „Влагане на временно свободни парични средства в левове и в чуждестранна валута“.

Приложения:

  1. Покани за участие за първа и втора обособени позиции;
  2. Образци декларации - № 1-№ 5.1./5.2 и проектодоговори за първа и втора обособени позиции;
  3. Технически спецификации на възложителя;
  4. Методика за оценка на офертите за първа и втора обособени позиции;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

за участие в процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“, обособена позиция №…..

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден в 7-дневен срок от публикуване на поканата в профила на купувача - до 09.03.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Договарянето ще се проведе с представляващите участника или с надлежно упълномощени от тях лица съгласно условията на поканата.

Решението за откриване на процедурата договаряне без предварителна покана за участие е публикувано в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер 00276-2018-0003.

Документация

ДокументиИнформация за приключил договор № 81/26.04.18 г16.06.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под №1035333
Допълнително споразумение 2 към Договор 8509.05.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1033714
Допълнително споразумение 1 към Договор 8520.05.2019 
Сключен Договор 85/30.04.2018 г. за изпълнение08.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 845435
Сключен Договор 81/26.04.2018 г. за изпълнение08.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 845435
Решение за класиране и определяне на изпълнител19.03.2018 
Доклад от работата на Комисията19.03.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията19.03.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията19.03.2018 
Приложения към обявлението02.03.2018