Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции
Дата на публикуване15.03.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0004
№ от деловоднаОП-5-2018
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

 

„Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции:

Обособ.поз.1 Доставка на ролна химизирана хартия;
Обособ.поз.2 Доставка на ролна обемна хартия;
Обособ.поз.3 „Доставка на форматирана хартия и картон
Обособ.поз.4 „Доставка на ролна офсетова хартия

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявата:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Технически изисквания и критерии за подбор на Възложителя
  4. Образци документи
  5. Решение за обявяване на процедурата - 835459
  6. Обявление за поръчката - 835461

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. В опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП и отделни непрозрачни опаковки с надпис „Предлагани ценови параметри“ – за всяка обособена позиция. Към плика с офертите, следва да се представят мостри, към които да е приложен и приемно – предавателен протокол за представени мостри.
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции

 

По обособена позиция № ..........................

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок до 10.04.2018 г., в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Цялата документация за публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2018-0004.

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №160/10.08.18г. (Обособ. поз. 4)30.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 995623
Информация за изпълнение на договор №159/10.08.18г. (Обособ. поз. 3)30.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 995582
Информация за изпълнение на договор №158/10.08.18г. (Обособ. поз. 2)30.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 995571
Информация за изпълнение на договор №157/10.08.18г. (Обособ. поз. 1)30.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 995567
Сключен договор 157/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 1)14.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 862650
Сключен договор 158/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 2)14.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 862650
Сключен договор 159/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 3)14.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 862650
Сключен договор 160/10.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 4)14.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 862650
Решение за класиране и определяне на изпълнител29.05.2018 
Доклад от работата на Комисията29.05.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията29.05.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията29.05.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти30.04.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията18.04.2018 
Методическо указание на АОП26.03.2018 
Разяснение 126.03.2018 
Приложения към обявата15.03.2018