Предмет на поръчкатаРешение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
Дата на публикуване19.03.2018
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0005
№ от деловоднаОП-6-2018
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.3, буква „б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ПРАВО НА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“:

 

Обособ. поз. 1 Товарни автомобили с бензин-газ двигател (с LPG газ пропан-бутан - фабрична газова уредба), или дизелов двигател, с полезна товароносимост до 850 кг – 80 броя;
Обособ. поз. 2 Товарни автомобили с полезна товароносимост до 1600 кг– 20 броя;
Обособ. поз. 3 Товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя;
Обособ. поз. 4 Пътнически бусове /8+1/ места - 2 броя. 

 

Приложения:

  1. Документация и проект на договор;
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9;
  3. Технически спецификации и Приложения № 1 и № 2.

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

 

Наименование на обществената поръчка: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“, по обсобена позиция № … с  наименование ……..

 

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 24.04.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 25.04.2018г. в 10:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2018-0005

Документация

ДокументиСключен договор 186/30.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 1)21.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 868428
Сключен договор 188/30.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 2)21.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 868428
Сключен договор 187/30.08.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 4)21.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 868428
Обявление за възложена (прекратена) поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)12.07.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 856560
Решение за класиране и определяне на изпълнител22.06.2018 
Доклад от работата на Комисията22.06.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията22.06.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията08.06.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията22.05.2018 
Разяснение 417.04.2018 
Разяснение 316.04.2018 
Разяснение 210.04.2018 
Разяснение 130.03.2018 
Приложения към обявлението19.03.2018