Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9074090}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
Дата на публикуване21.03.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9074090
№ от деловоднаОП-7-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения към обявата:

  1. Обява
  2. Проект на договор
  3. Технически изисквания на Възложителя
  4. Образци на документи

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

Всеки 1 от участниците в настоящата поръчка трябва да представи по един брой мостри от раздел ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, подробно посочени в документацията. Участникът трябва да постави мострите в подходяща опаковка, отделно от плика с офертата. Върху опаковката с мострите да се запише: „Мостри”; данни за участника; предмета на процедурата;

Мострите се представят заедно с офертата в Деловодство на „Български пощи” ЕАД предварително обозначени с името на участника чрез избран от него способ, достатъчен за стабилното и четливо присъствие на името на участник.

 

Върху плика се посочват: адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок от седем дни от датата на публикуване на обявата, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне на офертите : първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9074090

Документация

ДокументиСключен Договор 107/04.06.2018 г. за изпълнение11.06.2018 
Протокол от работата на Комисията26.04.2018 
Разяснение 127.03.2018 
Приложения към обявата21.03.2018