Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9075266}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“
Дата на публикуване24.04.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9075266
№ от деловоднаОП-10-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“

Приложения към обявата:

  1. Обява и проект на договор
  2. Образци декларации
  3. Техническа спецификация на възложителя.

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 02.05.2018г. /включително/.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9075266

Документация

ДокументиСключен Договор 112/08.06.2018 г. за изпълнение12.06.2018 
Протокол от работата на Комисията21.05.2018 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти03.05.2018 
Приложения към обявата24.04.2018