Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка с предмет {4}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите на „Български пощи“ЕАД – Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“
Дата на публикуване09.05.2018
СтатусИзпълнена
№ от деловоднаОП-12-2018
Възлагане чрезПокана до определено лице

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите на „Български пощи“ЕАД – Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“

 

Приложения:

  1. Покана и проект на договор;
  2. Технически спецификации;
  3. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 8.;

Място и срок за подаване на офертата:

Офертата се подава от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 14.05.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертата ще се отвори на 15.05.2018г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212. Заседанието е публично и на него може да присъства участника или упълномощено от него лице.

Документация

ДокументиСключен Договор 103/31.05.2018 г. за изпълнение15.06.2018 
Протокол от работата на Комисията21.05.2018 
Приложения09.05.2018