Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9076020}: „Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД"
Дата на публикуване14.05.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9076020
№ от деловоднаОП-13-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения към обявата:

  1. Обява
  2. Проект на договор
  3. Методика за оценка на офертите
  4. Технически изисквания на Възложителя
  5. Образци на документи

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. 

Върху плика се посочват: адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД“

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок от единадесет дни от датата на публикуване на обявата, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне на офертите : първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9076020

Документация

ДокументиСключен договор 153/07.08.2018 за изпълнение08.08.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията13.06.2018 
Приложения16.05.2018