Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка с предмет {5}: „Абонаментно поддържане на софтуерен продукт „Интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин“ за нуждите на „Български пощи“ЕАД за срок от 48 месеца“
Дата на публикуване04.06.2018
СтатусВъзложена
№ от деловоднаОП-16-2018
Възлагане чрезПокана до определено лице

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно поддържане на софтуерен продукт „Интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин“ за нуждите на „Български пощи“ЕАД за срок от 48 месеца“

 

Приложения:

  1. Покана и проект на договор;
  2. Технически спецификации;
  3. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 11.

 

Място и срок за подаване на офертата:

Офертата се подава от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден в 7-дневен срок, считано от датата на получаването на поканата, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертата ще се отвори в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферта в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212. Заседанието е публично и на него може да присъства участника или упълномощено от него лице.

Документация

ДокументиСключен Договор 128/29.06.2018 г. за изпълнение09.07.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията28.06.2018 
Приложения04.06.2018