Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0008}: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване13.06.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0008
№ от деловоднаОП-17-2018
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

Приложения:

  1. Документация и проект на договор – Приложение № 3;
  2. Образци декларации – Образец № 2 – Образец № 5;
  3. Технически спецификации и методика за оценка на офертите с Приложения № 1 и № 2;
  4. еЕЕДОП- файл espd-request – Образец № 1.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

 

Наименование на обществената поръчка: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 17.07.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 18.07.2018г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2018-0008.

Документация

ДокументиИнформация за приключил договор №248/12.12.2018 г18.02.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1007809
Сключен договор 248/12.12.2018 за изпълнение 17.12.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 883430
Решение за класиране и определяне на изпълнител05.09.2018 
Доклад от работата на Комисията05.09.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията05.09.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията05.09.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти 08.08.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията24.07.2018 
Приложения13.06.2018