Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9077727}: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи”
Дата на публикуване26.06.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9077727
№ от деловоднаОП-19-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи”

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения към обявата:

  1. Обява
  2. Проект на договор
  3. Технически изисквания на Възложителя
  4. Образци на документи

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. 

Участниците да представят минимум по 1 (един) брой мостри от тиксо-ролка с цветен печат, отговарящи на изискванията посочени в Техническите изисквания. Размерите на мострите могат да бъдат с отклонение ±10% от зададените стойности. Мострите не подлежат на връщане и ще се използват за тестове, а по един брой от всеки размер ще бъде запазен в архива на процедурата и ще се ползва като еталон и при доставка ще се сравнява с представените мостри. Мострата/ите да се представят в отделна опаковка извън тази с документите за офертата.

 

Върху плика се посочват: адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи“

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок от единадесет дни от датата на публикуване на обявата, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне на офертите : първият работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите, от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 9077727

Документация

ДокументиСключен договор 205/11.10.2018 за изпълнение12.10.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията30.07.2018 
Разяснение 105.07.2018 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти05.07.2018 
Приложения към обявата27.06.2018