Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9077929}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции”
Дата на публикуване29.06.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9077929
№ от деловоднаОП-21-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции”

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения към обявата:

  1. Обява
  2. Проект на договор
  3. Технически изисквания на Възложителя
  4. Образци на документи

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. 

Участниците в настоящата поръчка следва да представят мостра за предлаганите от тях марка и модел банкнотоброячна и монетоброячни машини Мострите следва да отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

Мострите да бъдат представени в запечатана непрозрачна кутия/кашон отделно от плика с офертата. Върху опаковката с мострата да се запише: „Мостри”, данни за участника и предмета на процедурата. Всяка кутия/кашон следва да бъде запечатана с фирмено тиксо или полагане на печат, който да не позволява отваряне, без да се наруши целостта. За предадените мостри участника съставя приемателно-предавателен протокол в два екземпляра, който се подписва от представител на възложителя и представител на участника. Ако участникът не представи приемателно-предавателен протокол за предадена мостра, пликът с офертата не се приема и това обстоятелство се отразява в регистъра за подаване на документи.

 

Върху плика се посочват: адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции“

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок от единадесет дни от датата на публикуване на обявата, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне на офертите : първият работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите, от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9077929

Документация

ДокументиСключен договор 47/07.02.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 2)11.02.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията31.10.2018 
Съобщение за удължаване срока на работата на Комисията20.08.2018 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти11.07.2018 
Приложения към обявата29.06.2018