Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции
Дата на публикуване29.06.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0009
№ от деловоднаОП-20-2018
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

 

„Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ , с три обособени позиции

 

Обособ. поз.1 „Студозащитни облекла“;
Обособ. поз.2 „Предпазни обувки и ботуши“
Обособ. поз.3 Студозащитни и други лични предпазни средства“

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Технически спецификации
  4. Образци документи
  5. Решение за обявяване на процедурата - № 854651 в АОП
  6. Обявление за поръчката - № 854653 в АОП

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. В опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка от обособените позиции, по които се подава оферта. Към плика с офертата, следва да е представен и плик с мостри, към който да е приложен и приемно – предавателен протокол за представени мостри.
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон........., Факс..........., ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ , с три обособени позиции

 

По обособена позиция № ..........................

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок до 24.07.2018 г., в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Цялата документация за публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2018-0009

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №227/14.11.18 г11.02.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 959363
Сключен договор 227/14.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 1)22.11.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 879567
Решение за класиране и определяне на изпълнител05.09.2018 
Доклад от работата на Комисията05.09.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията05.09.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията05.09.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти15.08.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията03.08.2018 
Разяснение 213.07.2018 
Разяснение 112.07.2018 
Приложения29.06.2018