Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"
Дата на публикуване09.07.2018
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0011
№ от деловоднаОП-24-2018
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

“Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции:

 

Обособ.поз.1 „Доставка на оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства с марка Lexmark;
Обособ.поз.2 „Доставка на оригинални или съвместими консумативи за печатащи и копирни устройствa“

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Технически изисквания и критерии за подбор на Възложителя
  4. Образци документи
  5. Решение за обявяване на процедурата - 856251
  6. Обявление за поръчката - 856253

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. В опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП и отделен непрозрачна опаковка с надпис „Предлагани ценови параметри“
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

     

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок до 31.07.2018 г., в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отварянето на офертите първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 10:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

Цялата документация за публичното състезание е публикувана в Регистъра за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2018-0011

Документация

ДокументиСключен договор 27/21.01.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 1)23.01.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 890119
Сключен договор 26/21.01.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 2)23.01.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 890119
Решение за класиране и определяне на изпълнител23.11.2018 
Доклад от работата на Комисията23.11.2018 
Протокол 4 от работата на Комисията23.11.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията23.11.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията23.11.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти25.10.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията17.10.2018 
Разяснение 223.07.2018 
Разяснение 112.07.2018 
Приложения09.07.2018