Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции"
Дата на публикуване09.07.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0012
№ от деловоднаОП-23-2018
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции

 

Обособ.поз.1 „Доставка на 2 (два) броя ниско повдигащи палетни колички с електронно управление“;
Обособ.поз.2 „Доставка на 31 (тридесет и един) броя високо повдигащи палетни колички“

 

Приложения:

  1. Документация и проекти на договори – Приложение № 2;
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 5.1. и5.2.;
  3. Технически спецификации и методика за оценка на офертите -Приложение № 1.

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

 

Наименование на обществената поръчка: Доставка на ниско и високо повдигащи

палетни колички (стакери) с две обособени позиции“ за обособена позиция №…………

 

 

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 30.07.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 31.07.2018г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2018-0012.

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор 246/10.12.18г. г. (Обособ. поз.2)21.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 991981
Информация за изпълнен договор 266/31.12.18г. (Обособ. поз.1)21.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 991980
Сключен договор 266/31.12.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 1)18.01.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 889512
Сключен договор 246/10.12.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 2)12.12.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 883158
Решение за класиране и определяне на изпълнител20.09.2018 
Доклад от работата на Комисията20.09.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията20.09.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията20.09.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти29.08.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията03.08.2018 
Разяснение 116.07.2018 
Приложения09.07.2018