Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9078385}: „Разработване и внедряване на „Система за измерване времето за пренасянето на единични пощенски пратки „от край до край” в мрежата на „Български пощи” ЕАД и преоборудване и автоматизиран контрол на събиранията от пощенските кутии”
Дата на публикуване11.07.2018
№ в РОП / ПОП9078385
№ от деловоднаОП-25-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Разработване и внедряване на „Система за измерване времето за пренасянето на единични пощенски пратки „от край до край” в мрежата на „Български пощи” ЕАД и преоборудване и автоматизиран контрол на събиранията от пощенските кутии”

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения:

  1. Обява
  2. Проект на договор
  3. Технически изисквания на Възложителя
  4. Образци документи

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху опаковката/плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника, телефон, факс, e-mail ; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Разработване и внедряване на „Система за измерване времето за пренасянето на единични пощенски пратки „от край до край” в мрежата на „Български пощи” ЕАД и преоборудване и автоматизиран контрол на събиранията от пощенските кутии”

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок от десет дни от датата на публикуване на обявата, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 9078385

Документация

ДокументиСъобщение за удължаване срока за подаване на оферти24.07.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 9078804
Разяснение 113.07.2018 
Приложения11.07.2018