Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9079073}: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
Дата на публикуване31.07.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9079073
№ от деловоднаОП-27-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД,  на основание  чл. 20, ал.3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“

Приложения:

1.Обява и проект на договор – Приложение № 2;

2.Образци декларации;

3.Техническа спецификация на възложителя – Приложение № 1 и адреси за извършване на посочените дейности –Приложение № 1.1.

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“

                                                       

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                 Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 13.08.2018г. /включително/. Офертите ще се отворят на 14.08.2018г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9079073.

 

Документация

ДокументиСключен договор 217/12.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 1)13.11.2018 
Сключен договор 218/12.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 2)13.11.2018 
Сключен договор 219/12.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 3)13.11.2018 
Сключен договор 220/12.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 4)13.11.2018 
Сключен договор 221/12.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 5)13.11.2018 
Сключен договор 222/12.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 6)13.11.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията03.09.2018 
Приложения31.07.2018