Предмет на поръчката Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0014}: Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика “ към „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване01.08.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0014
№ от деловоднаОП-29-2018
Възлагане чрезПублично състезание

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„ Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика “ към „Български пощи” ЕАД

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

 

Приложения:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Технически изисквания и критерии за подбор на Възложителя
  4. Образци документи
  5. Решение за обявяване на процедурата - 860671
  6. Обявление за поръчката - 860673

 

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. В опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП се представят поотделно окомплектовани документите по чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП и отделен непрозрачна опаковка с надпис „Предлагани ценови параметри“

Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

 

Оферта

 

Наименование на обществената поръчка: „Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика “ към „Български пощи” ЕАД

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

 

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

 

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок до 23.08.2018 г., в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Дата и час на отварянето на офертите първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 10:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

 

Цялата документация за публичното състезание е публикувана в Регистъра за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2018-0014.

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №235/28.11.2018 г. 04.02.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1006777
Сключен договор 235/28.11.2018 за изпълнение 03.12.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 880826
Решение за класиране и определяне на изпълнител09.10.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията09.10.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията09.10.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията09.10.2018 
Доклад от работата на Комисията09.10.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти11.09.2018 
Приложения01.08.2018