Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка с предмет:{00276-2018-0015} „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя за нуждите на „Български пощи” ЕАД”.
Дата на публикуване03.08.2018
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0015
№ от деловоднаОП-28-2018
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД,  на основание чл.18, ал.1, т.9 от ЗОП, във връзка с чл. 138, ал.1 и чл. 79, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки открива процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя за нуждите на „Български пощи” ЕАД”.

 

Приложения:

1.Проект на договор;

2. Приложения;

 

Място и срок за подаване на офертата:

Офертите се представят в сградата на „Български пощи" ЕАД, гр. София 1700, ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл.31, деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:30 часа до датата 09.08.2018г. включително.

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферта в 10:00 ч., 11:30ч. и 15.30ч. съгласно условията на поканата в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

 

Решението е публикувано в Регистъра за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2018-0015

Документация

ДокументиСключен договор 234/28.11.2018 за изпълнение04.12.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 881127
Решение за класиране и определяне на изпълнител05.09.2018 
Доклад от работата на Комисията05.09.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията05.09.2018 
Приложения03.08.2018