Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9079414} с предмет „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
Дата на публикуване08.08.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9079414
№ от деловоднаОП – 30 – 2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Ремонт на климатици и климатични инсталации“

по тринадесет обособени позиции

               Обособена позиция № 1: ОПС Варна,  автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище

               Обособена позиция № 2: ОПС Плевен и ОПС Ловеч

               Обособена позиция № 3: ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, и ОПС Габрово

               Обособена позиция № 4:  ОПС Русе,  ОПС Силистра и ОПС Разград

               Обособена позиция № 5: ОПС Бургас

               Обособена позиция № 6: ОПС Стара Загора и РСЦ Стара Загора

               Обособена позиция № 7: ОПС Сливен и ОПС Ямбол

               Обособена позиция № 8: ОПС Пловдив, ОПС Смолян и ОПС Пазарджик

               Обособена позиция № 9: ОПС Хасково и ОПС Кърджали

               Обособена позиция № 10: ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана

               Обособена позиция № 11: ОПС София град, ОПС София окръг,  ОПС Перник, ОПС Благоевград и ОПС Кюстендил

               Обособена позиция № 12:  БРСЦ и ЦУ

               Обособена позиция № 13:  СП БФН

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

 

Приложения:

1.Обява

2.Проект на договор

3. Технически изисквания на Възложителя

4. Образци документи

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху опаковката/плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника, телефон, факс, e-mail ; наименованието на поръчката и обособената позиция за която се отнася:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон ............................................

Факс ...........................................

ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Ремонт на климатици и климатични инсталации“

по тринадесет обособени позиции

 

По обособена позиция № ......... - ......................................

 

           До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                       Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,   ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в срок от десет дни от датата на публикуване на обявата /в случай че крайния срок е неприсъствен ден, то същият изтича в 17:30 часа на първия работен ден, следващ крайния срок/.

Дата и час на договарянето:  

първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9079414.

   

Документация

ДокументиСключен договор 158/31.07.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 9)02.08.2019 
Сключен договор 159/31.07.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 8)02.08.2019 
Сключен договор 160/31.07.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 7)02.08.2019 
Сключен договор 140/01.07.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 6)02.07.2019 
Сключен договор 110/27.05.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 11)27.05.2019 
Сключен договор 96/30.04.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 12)07.05.2019 
Сключен договор 95/30.04.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 13)07.05.2019 
Сключен договор 94/30.04.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 5)07.05.2019 
Съобщение за класиране на участници19.04.2019 
Сключен договор 62/08.03.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 1)11.03.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията03.09.2018 
Разяснение 116.08.2018 
Приложения08.08.2018