Предмет на поръчката„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи" ЕАД за 2018 г. по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
Дата на публикуване03.10.2018
Възлагане чрезДруги търгове

"Български пощи“ ЕАД обявява конкурс за

„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи" ЕАД за 2018 г." 

 

Предложения за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в деловодството на „Български пощи" ЕАД - Централно управление, ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31. Крайният срок за подаване на предложенията е 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата-03.10.2018г.

Разглеждането на постъпилите предложения, ще се извърши от 11:00 часа на следващия присъствен ден от изтичане на крайния срок за подаване на предложения за участие в конкурса, в сградата на Централно управление на „Български пощи" ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31, ет. 2, стая № 212.

 

Документация

ДокументиПриложения към обявлението03.10.2018 
Текст на обявата03.10.2018