Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0017}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване04.10.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0017
№ от деловоднаОП -34-2018
Възлагане чрезПряко договаряне

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП, във връзка с чл. 182, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) открива процедура на пряко договаряне с определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД

 

Приложения:

2.Образци декларации;

3. Проектодоговор.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

за участие в процедура на пряко договаряне с определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”

 

 

 

                                                         До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден в 10 –дневен срок след публикуването на решението в РОП,  в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Договарянето ще се проведе с представляващите участника или с надлежно упълномощени от тях лица съгласно условията на поканите.

Решението за откриване на процедурата пряко договаряне с определени лица е публикувано в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер 00276-2018-0017

 

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение договор 42/05.02.2019 г. 04.05.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП по номер 975476
Сключен договор 42/05.02.2019 за изпълнение12.02.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 893839
Решение за класиране и определяне на изпълнител22.11.2018 
Доклад от работата на Комисията22.11.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията22.11.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията22.11.2018 
Приложения04.10.2018