Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана с предмет {00276-2018-0016}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“
Дата на публикуване05.10.2018
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0016
№ от деловоднаОП-33-2018
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

 

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД,  на основание чл. 138, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, б.“в“от ЗОП, във връзка с чл.65, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, открива процедура на договаряне без предварителна покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“.

 

Приложения към решението за откриване на процедурата:

1. Техническа спецификация.

 

На основание чл.65, ал.2 от ППЗОП договорите по отделните обособени позиции ще бъдат сключени след влизане в сила  на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора, определеният за изпълнител представя освен документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер  00276-2018-0016

Документация

ДокументиСключен договор 323/20.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 7)10.01.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 886944
Сключен договор 687/20.12.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 3)08.01.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 886566
Сключен договор 1744/06.12.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 8)08.01.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 886566
Сключен договор 667/30.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 2)06.12.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 881809
Сключен договор 640/05.11.2018 за изпълнение (Обособ. поз. 4)12.11.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 877237
Приложения05.10.2018