Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9081891}: „Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА“.
Дата на публикуване15.10.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9081891
№ от деловоднаОП-15-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД,  на основание  чл. 20, ал.3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА“ 

 

Приложения:

 1.Обява

2.Проект на договор

3.Технически изисквания на Възложителя

4.Образци на документи

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА

 

                                              

         До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                 гр.София 1700, бул. „Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок от десет дни от датата на публикуване на обявата, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне на офертите : първият работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите, от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9081891

Документация

ДокументиСключен договор 31/28.01.2019 за изпълнение29.01.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията27.11.2018 
Разяснение 118.10.2018 
Приложения15.10.2018