Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка с предмет {9081989}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“ за период от една година, в съответствие с техническите спецификации, считано от датата на изтичане на последните активни сервизни пакети“
Дата на публикуване16.10.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9081989
№ от деловоднаОП-35-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД,  на основание  чл. 20, ал.3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate Edge firewalls,  PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и  Anti-SPAM Filter“ за период от една година, в съответствие с техническите спецификации, считано от датата на изтичане на последните активни сервизни пакети“ 

Приложения:

1.Обява

2.Проект на договор

3.Технически изисквания на Възложителя

4.Образци на документи

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate Edge firewalls,  PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и  Anti-SPAM Filter“ за период от една година, в съответствие с техническите спецификации, считано от датата на изтичане на последните активни сервизни пакети 

                                                    

         ДоБЪЛГАРСКИ ПОЩИЕАД

                                                 гр.София 1700, бул. „Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок до 23.10.2018г., в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне на офертите : 24.10.2018г., от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9081989

Документация

ДокументиСключен договор 242/06.12.2018 за изпълнение06.12.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията08.11.2018 
Приложения16.10.2018