Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка с предмет {9082434}: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване26.10.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9082434
№ от деловоднаОП-37-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД,  на основание  чл. 20, ал.3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“

 

 

Приложения:

1.Обява

2.Проект на договор

3.Технически изисквания на Възложител

4.Методика за оценка на офертите

5.Образци на документи

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“

 

           ДоБЪЛГАРСКИ ПОЩИЕАД

                                                 гр.София 1700, бул. „Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в срок до 06.11.2018г., в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София,  ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне на офертите : 07.11.2018г., от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9082434

Документация

ДокументиСключен договор 265/31.12.2018 за изпълнение09.01.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията27.11.2018 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти07.11.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 908233
Приложения26.10.2018