Предмет на поръчката Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет {00276-2018-0018}: Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” ЕАД, по две обособени позиции: Обособена позиция 1- "Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1%"; Обособена позиция 2-"Доставка на дърва за отопление"
Дата на публикуване09.11.2018
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0018
№ от деловоднаОП-38-2018
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

 

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет:

Доставка на горива за отопление за нужтите на „Български пощи” ЕАД,  по две обособени позиции: Обособена позиция 1- "Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1%"; Обособена позиция 2-"Доставка на дърва за отопление"

 

Приложения:

1.Решение за откриване на процедура

2.Техническа cпецификация-гориво за отопление

3.Техническа cпецификация-дърва за горене

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.7

 

Доставката да се извърши в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Поръчките-спецификации, представени в "Софийска стокова борса" АД.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00276-2018-0018

Документация

ДокументиПриложения09.11.2018