Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9083355}: „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване21.11.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9083355
№ от деловоднаОП-39-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД,  на основание чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“

 

Приложения:

1.Обява и проект на договор – Приложение № 2;

2.Образци декларации;

3.Техническа спецификация на възложителя – Приложение № 1.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ЕАД“

 

                                                

         До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                 Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 03.12.2018г. /включително/. Офертите ще се отворят на 04.12.2018г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9083355

 

Документация

ДокументиСключен договор 51/14.02.2019 за изпълнение15.02.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията03.01.2019 
Разяснение 127.11.2018 
Приложения21.11.2018