Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9084571}: „Доставка на специални хартиени артикули“
Дата на публикуване28.12.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9084571
№ от деловоднаОП-40-2018
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД,  на основание чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на специални хартиени артикули“

 

Приложения:

Обява и проект на договор

Техническа спецификация на възложителя – Приложение № 1.

Образци на декларации;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката следва да бъде посочено наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика с офертата се посочват:

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на специални хартиени артикули“ 

                                                

         До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                 Гр.София, п.к. 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

  • Участникът следва да представи мостри, съгласно изискванията, посочени в Техническата спецификация. Мострите ще бъдат тествани в производствени условия, с вероятност от нарушаване на целостта. Участникът влага мострите в подходяща опаковка, отделно от плика с офертата. Върху опаковката с мострите да се запише: „Мостри“; данни за участника; предмета на процедурата, с рег.№ОП-40-2018 г.. За предаването на мострите се съставя приемателно-предавателен протокол, който участникът следва да представи извън плика с офертата при нейното предаване.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до  18.01.2019г. (включително).

Офертите ще се отворят на 21.01.2019 г. от 11:00 ч. (първият работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите, от 11:00 ч.) в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212. Разглеждането на офертите се извършва по реда на чл.97, ал.3 и ал.4 от ППЗОП.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9084571

 

 

 

Документация

ДокументиСключен договор 119/10.06.2019 за изпълнение11.06.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията10.04.2019 
Приложения28.12.2018