Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет {00276-2018-0019}: “Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1%"
Дата на публикуване31.12.2018
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0019
№ от деловоднаОП-41-2018
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет:

“Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1%"

 

Приложения:

1.Решение за откриване на процедура.

2.Техническа cпецификация - гориво за отопление.

3.Декларация по чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОП.

 

Доставката да се извърши в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Поръчките-спецификации, представени в "Софийска стокова борса" АД.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00276-2018-0019

Документация

ДокументиСключен договор 25/18.01.2019 за изпълнение 24.01.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 890110
Приложения31.12.2018